CIASTECZKA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe zapamiętanie przez stronę preferowanego języka i wielkości czcionki. Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics, który również może zapisywać ciasteczka.

Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Strona używa ciasteczek - przeczytaj więcej

Regulamin udziału w Kongresie

Opłaty za udział w Kongresie należy dokonać najpóźniej do dnia 23.01.2018 r.

Po tym terminie lista uczestników zostanie zamknięta.

Opłatę kongresową należy uiścić przelewem na konto organizatora:
PKO S.A. VII O/Warszawa
nr konta: 46 1240 11091111 0000 0515 6858
z dopiskiem „Kongres + imię i nazwisko uczestnika

 

Opłata obejmuje: udział w kongresie, materiały konferencyjne, informacyjne i promocyjne, certyfikat udziału oraz wyżywienie.

Opłata kongresowa nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania.

 

Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29c Ustawy  o VAT od towarów i usług (Dz.U. nr 226 poz. 1476). W takim przypadku należy złożyć oświadczenie (tylko pocztą tradycyjną lub osobiście) informujące o finansowaniu udziału w kongresie ze środków publicznych w udziale 70%. Kopie oświadczenia należy przedstawić jako załącznik do formularza zgłoszeniowego. Natomiast oryginał oświadczenia należy dostarczyć w dniu kongresu lub przesłać pocztą tradycyjną.

UWAGA! Uwzględniamy tylko oświadczenia wysłane równocześnie z formularzem zgłoszeniowym.

 

Komitet Naukowo-Organizacyjny informuje, że:

1) liczba miejsc jest ograniczona,

2) podczas Kongresu nie będzie możliwości wnoszenia opłat za udział,

3) w przypadku rezygnacji z udziału w kongresie opłata kongresowa nie podlega zwrotowi,

4) zakwaterowanie uczestnicy organizują we własnym zakresie.

 

Cena promocyjna obowiązuje tylko w przypadku uiszczenia opłaty za udział w Kongresie
do dnia 5 stycznia 2018 r.

 

Potwierdzenie rejestracji na kongres zostanie przesłane do uczestnika za pośred­nictwem poczty e-mail po pozytywnym zweryfikowaniu rejestracji oraz płatności.

Dowodem udziału w kongresie jest certyfikat wystawiony przez Komitet Naukowo-‑Organizacyjny. Za udział przysługuje 10 punktów edukacyjnych zgodnie z rozporzą­dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. (Dz.U.04.231.2326 z późn. zm.)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wystawienia certyfikatu w sytuacji nieprzybycia na kongres.