and add this to your child theme stylesheet .et_pb_toggle_open .et_pb_toggle_title:before { display: block !important; content: “\e04f”; }

Komitet naukowy

Przewodniczący

dr n. med. Jacek Postupolski, NIZP PZH - PIB

Zastępca Dyrektora ds. Żywienia i Bezpieczeństwa Żywności, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH. Zajmuje się oceną ryzyka zdrowotnego w zakresie zanieczyszczeń chemicznych, mikrobiologii żywności, substancji dodatkowych i bezpieczeństwa materiałów kontaktujących się z żywnością. Kieruje również Krajowym Laboratorium Referencyjnym w tym obszarze. Jest członkiem Forum Doradczego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, uczestniczy w pracach Komisji Europejskiej. Interesuje się analityką i toksykologią mikotoksyn w żywności oraz zagadnieniami związanymi z gromadzeniem i wykorzystaniem danych z zakresu bezpieczeństwa żywności.

dr hab. n. med. i n. o zdr. Regina Wierzejska, prof. NIZP PZH - PIB

Wieloletni pracownik naukowy, a także wykładowca akademicki. Ekspert dietetyki, szczególnie w zakresie żywienia kobiet ciężarnych i suplementów diety. Inicjator i realizator wielu badań naukowych, autor licznych ekspertyz z obszaru żywienia i bezpieczeństwa żywności. Jej dorobek naukowy składa się z ponad 60 publikacji, w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 30 rozdziałów w monografiach i podręcznikach. Od lat aktywnie wspiera popularyzację wiedzy naukowej.

dr Anna Taraszewska, NIZP PZH - PIB

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Współrealizator działań w programach zwalczania nadwagi i otyłości, promowania nawyków prozdrowotnych. Autor i współautor publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób niezakaźnych, prawidłowego żywienia i stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Realizator wykładów i warsztatów popularyzujących zasady prawidłowego żywienia. Wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia. Kierownik merytoryczny Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej w Zakładzie Edukacji Żywieniowej. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

dr inż. Katarzyna Wolnicka, NIZP PZH - PIB

Ekspert Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia, Kierownik Zakładu Edukacji Żywieniowej, dietetyk. Autorka wielu publikacji i poradników dotyczących roli żywienia w etiopatogenezie i profilaktyce chorób dietozależnych. Zajmuje się m.in. opracowywaniem i upowszechnianiem zaleceń żywieniowych, koordynacją projektów badawczych i kampanii społecznych z zakresu edukacji żywieniowej, oceną stanu odżywienia i sposobu żywienia. Prowadzi również szkolenia dla dietetyków, intendentów, pacjentów, konsumentów z zakresu m.in. zasad prawidłowego żywienia a także obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.

dr inż. n. rol. Katarzyna Stoś

Kierownik Zakładu Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności. Ekspert w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej z zakresu prawa żywnościowego, suplementów diety, produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego, witamin i składników mineralnych dodawanych do żywności, znakowania żywności.

Uczestniczy w pracach Komitetu Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. żywienia oraz żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Jest członkiem sieci naukowej EFSA ds. danych o spożyciu żywności oraz krajowych grup ekspertów m.in. Zespołu ds. Suplementów Diety w ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy GIS.

Obszary działań: badania spożycia żywności, ocena spożycia witamin, składników mineralnych, suplementów diety, dodatków do żywności, skład i jakość zdrowotna żywności, programy zmniejszania ryzyka chorób na tle wadliwego żywienia (szczególnie na tle niedoboru jodu,); ocena składu, kwalifikacji i znakowania środków spożywczych, w tym suplementów diety.

dr hab. Paweł Struciński, prof. NIZP PZH – PIB

Toksykolog, od ponad 30 lat pracuje w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym, aktualnie jest kierownikiem Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się obszarze toksykologii środowiskowej, toksykologii regulacyjnej i bezpieczeństwa żywności.

Ekspert w zakresie pozostałości pestycydów i trwałych zanieczyszczeń organicznych, biomonitoringu zanieczyszczeń środowiskowych, szacowania narażenia i oceny ryzyka. Inicjator i realizator wielu badań naukowych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 100 artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych. Wykładowca na wielu konferencjach naukowych, szkoleniach, studiach II stopnia oraz studiach podyplomowych. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień naukowych.

Od wielu lat opracowuje oceny ryzyka dla konsumentów dla potrzeb Krajowego Punktu Kontaktowego RASFF w przypadku niezgodności z wartości NDP stwierdzanych w urzędowej kontroli żywności. Uczestniczy w inicjowanych przez EFSA przeglądach wartości NDP zgodnie z Art. 12 i 43 Rozporządzenia (WE) 396/2005. Brał czynny udział w krajowym systemie rejestracji środków ochrony roślin i unijnym procesie zatwierdzania substancji czynnych. Reprezentuje Polskę w sieciach naukowych EFSA, Stałym Komitecie Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz oraz Grupie Ekspertów KE ds. Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych w Żywności.