and add this to your child theme stylesheet .et_pb_toggle_open .et_pb_toggle_title:before { display: block !important; content: “\e04f”; }

Regulamin uczestnictwa w VII Narodowym Kongresie Żywieniowym

26 listopada 2022 r. w formule online.

 §1. Zasady Ogólne

1. Definicje
a) Kongres – VII Narodowy Kongres Żywieniowy, który odbędzie się w dniu 26.11.2022 r. w formule online.
b) Organizator – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundacja „Wspólnie dla Zdrowia”, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
c) System Rejestracji (zwany dalej Systemem) – aplikacja internetowa umożliwiająca obsługę procesu rejestracji uczestników na Kongres.
f) Użytkownik – każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Kongres.
g) Uczestnik – osoba, która za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowała się na Kongres i otrzymała potwierdzenie uczestnictwa w Kongresie

2. Informacje dodatkowe
a) Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem www.kongres-zywieniowy.waw.pl
b) Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora.
c) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów.
d) Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników.

§2. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w Kongresie jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kongresu, przy wykorzystaniu systemu rejestracyjnego

2. Liczba miejsc udziału w Kongresie jest ograniczona. O udziale w Kongresie decyduje kolejność zgłoszeń oraz potwierdzenie uczestnictwa przez Organizatora. Przez potwierdzenie uczestnictwa rozumie się wysłanie na adres e-mail podany w zgłoszeniu maila z linkiem do strony transmisji wydarzenia.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu, z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

§3. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Płatników jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Kongresie zebrane przez Organizatora tj. przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rejestracji Uczestników Kongresu oraz  przeprowadzenia Kongresu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla przeprowadzenia procesu rejestracji Uczestników Kongresu. Uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Kongres celem powiadamiania uczestników Kongresu m.in. o zmianach programu Kongresu, regulaminu oraz dla celów marketingowych, w tym przedstawiania w przyszłości ofert uczestnictwa przez ww. Administratora Danych Osobowych wydarzeniach, szkoleniach, kongresach i akcjach promocyjnych.

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Kongresu, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Kongresie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Kongres, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora drogą mailową. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 3 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.

8. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy ul. Chocimska 24 00-791 Warszawa oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: rpolarczyk@pzh.gov.pl.

9. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Kongresu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.