Regulamin V Narodowego Kongresu Żywieniowego

16-17 października 2020 r. PGE Narodowy, Warszawa

 §1. Zasady Ogólne

 1. Definicje:
  a) Kongres – V Narodowy Kongres Żywieniowy, który odbędzie się w dniach 16-17.10.2020 r. w Warszawie.
  b) Organizator – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
  c) System Rejestracji (zwany dalej Systemem) – aplikacja internetowa umożliwiająca obsługę procesu rejestracji uczestników na Kongres.
  d) Użytkownik – każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Kongres.
  e) Uczestnik – osoba, która za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowała się na Kongres do dnia 11.10.2020 roku i otrzymała potwierdzenie uczestnictwa w Kongresie
 2. Informacje dodatkowe.
  a) Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem www.kongres-zywieniowy.waw.pl
  b) Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora.
  c) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów.
  d) Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników.

 §2. Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w Kongresie jest:
  a) Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kongresu, przy wykorzystaniu systemu rejestracyjnego
  b) Liczba miejsc udziału w Kongresie jest ograniczona. O udziale w Kongresie decyduje kolejność zgłoszeń oraz potwierdzenie uczestnictwa przez Organizatora. Przez potwierdzenie uczestnictwa rozumie się wysłanie na adres email podany w zgłoszeniu biletu z kodem kreskowym upoważniającym do wejścia na Kongres.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu, z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

 §3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Podczas Kongresu Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz rejestrować przebieg Kongresu w dowolnej technologii, w tym w szczególności audiowizualnej oraz fotograficznej dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Kongresie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora i podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Kongresu mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Kongresu lub innej zarządzanej przez Organizatora oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

 §4. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Płatników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Kongresie zebrane przez Organizatora tj. przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rejestracji Uczestników Kongresu oraz  przeprowadzenia Kongresu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla przeprowadzenia procesu rejestracji Uczestników Kongresu. Uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Kongres celem powiadamiania uczestników Kongresu m.in. o zmianach programu Kongresu, regulaminu oraz dla celów marketingowych, w tym przedstawiania w przyszłości ofert uczestnictwa przez ww. Administratora Danych Osobowych wydarzeniach, szkoleniach, kongresach i akcjach promocyjnych.
 6. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów obowiązującego regulaminu obiektu, w którym organizowany jest Kongres, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 7. W trakcie Kongresu, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto) wystąpienia.
 8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Kongresu, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Kongresie i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca organizacji  
 9. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Kongres, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora drogą mailową. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 3 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 10. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny ul. Chocimska 24 00-791 Warszawa oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: pzh@pzh.gov.pl.
 11. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.
 13. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kongresem.
 14. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Kongresu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 

Share This