and add this to your child theme stylesheet .et_pb_toggle_open .et_pb_toggle_title:before { display: block !important; content: “\e04f”; }

prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

Miejsce zatrudnienia: Od dnia 15 listopada 1979 roku zatrudniona na Wydziale Żywienia Człowieka i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego, obecnie Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, w Katedrze Badań Rynku Żywności i Konsumpcji; Działalność naukowo-badawcza:

Główny obszar zainteresowań badawczych związany jest z zachowaniami konsumentów na rynku żywności; ich uwarunkowaniami oraz tendencjami  rozwoju rynku żywności; w tym obszarze zrealizowała wiele badań finansowanych zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych (m.in. w programach ramowych UE: 2003-2005 koordynator ze strony Polski w projekcie V RP UE Further Development of Organic Farming Policy in Europe, with Particular Emphasis on EU Enlargement,  koordynator ze strony polski w projekcie V RP UE  European Information System for Organic Market; 2006-2010 koordynator ze strony polskiej w temacie realizowanym w VII ramowym programie UE nt. Traditional United Europe Food TRUEFOOD; 2010-2014 kierownik zadania 1 Analiza popytu na mięso wołowe w Polsce, w projekcie Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody, finansowanym w ramach UDA-POIG.01.03.01-00-204/09-03; 2010-2014 kierowanie dwoma zadaniami w projekcie BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obecnie jest kierownikiem zadania pn. Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych”, Junior–Edu-Żywienie (JEŻ)”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2022/DPI/96 z dnia 07.03.2022 r., z ramienia SGGW. Była autorem lub współautorem ponad 300 artykułów w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych oraz 15 monografii.

Działalność dydaktyczna: Realizuje zajęcia z zakresu: badań zachowań konsumentów oraz rynku żywności oraz seminaria dyplomowe; uczestniczyła też w działalności upowszechnieniowej, którą prowadziła od 1987 roku w ścisłej współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego. Ponadto była kierownikiem i współautorem programu studiów podyplomowych nt. Przedsiębiorczość na wsi w procesie integracji z Unią Europejską, jak również wykładowcą na podyplomowych studiach Turystyka wiejska.
Była też trenerem w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja pt. Przyszłość Rozwojowa Żywności, w ramach którego prowadziła zajęcia warsztatowe nt. Wyzwań rynku badań żywności w Polsce. Studium przypadków na temat współpracy nauki z biznesem.
Obecnie animator Prac Rady Sektorowej w Projekcie: Sektorowa Rada ds. Kompetencji- Sektor Żywności Wysokiej Jakości.

Działalność organizacyjna: Prorektor ds Dydaktyki w SGGW (kadencja 2005- 2008; 2008-2012); Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (kadencje 2000-2003; 2003-2005; 2012- 2019); prodziekan ds. Rozwoju (1984-1987) Prodziekan ds. Dydaktyki  (1993-1997) pełnomocnik Dziekana ds. studiów zaocznych w zakresie żywienia człowieka i wiejskiego gospodarstwa domowego (1984-1987); kierownik Katedry Ekonomiki Konsumpcji i Gospodarstwa Domowego (1997-1999); kierownik Zakładu Badań Konsumpcji (od 2000 roku do 2016 roku); 2019- obecnie Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka; Członek Senatu SGGW w kilku kadencjach od 1993 roku do 2019 roku; Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania w kadencjach: 2012-2020; członek kilku Senackich i Rektorskich Komisji;

Była i jest członkiem kilku Rad Naukowych i innych ciał kolegialnych.