dr inż. Katarzyna Stoś

dr inż. Katarzyna Stoś

dr inż. n. rol. Katarzyna Stoś

Ekspert Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego

Kierownik Zakładu Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności. Ekspert w  grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej z zakresu prawa żywnościowego, suplementów diety, produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego, witamin i składników mineralnych dodawanych do żywności, znakowania żywności.

Uczestniczy w pracach Komitetu Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. żywienia oraz żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Jest członkiem sieci naukowej EFSA ds. danych o spożyciu żywności oraz krajowych grup ekspertów m.in. Zespołu ds. Suplementów Diety w ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy GIS.

Obszary działań: badania spożycia żywności, ocena spożycia witamin, składników mineralnych, suplementów diety, dodatków do żywności, skład i jakość zdrowotna żywności, programy zmniejszania ryzyka chorób na tle wadliwego żywienia (szczególnie na tle niedoboru jodu,); ocena składu, kwalifikacji i znakowania środków spożywczych, w tym suplementów diety. 

 

dr hab. n. o zdr. Regina Wierzejska, prof. NIZP PZH – PIB

dr hab. n. o zdr. Regina Wierzejska, prof. NIZP PZH – PIB

dr hab. n. o zdr. Regina Wierzejska, prof. NIZP PZH – PIB

Ekspert Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego

Wieloletni pracownik naukowy, a także wykładowca akademicki. Ekspert dietetyki, szczególnie w zakresie żywienia kobiet ciężarnych i suplementów diety. Inicjator i realizator wielu badań naukowych, autor licznych ekspertyz z obszaru żywienia i bezpieczeństwa żywności. Jej dorobek naukowy składa się z ponad 60 publikacji, w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 30 rozdziałów w monografiach i podręcznikach. Od lat aktywnie wspiera popularyzację wiedzy naukowej.

dr hab. Paweł Struciński, prof. NIZP PZH – PIB

dr hab. Paweł Struciński, prof. NIZP PZH – PIB

dr hab. Paweł Struciński, prof. NIZP PZH – PIB

Toksykolog, od ponad 30 lat pracuje w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym, aktualnie jest kierownikiem Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się obszarze toksykologii środowiskowej, toksykologii regulacyjnej i bezpieczeństwa żywności.

Ekspert w zakresie pozostałości pestycydów i trwałych zanieczyszczeń organicznych, biomonitoringu zanieczyszczeń środowiskowych, szacowania narażenia i oceny ryzyka. Inicjator i realizator wielu badań naukowych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 100 artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych. Wykładowca na wielu konferencjach naukowych, szkoleniach, studiach II stopnia oraz studiach podyplomowych. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień naukowych.

Od wielu lat opracowuje oceny ryzyka dla konsumentów dla potrzeb Krajowego Punktu Kontaktowego RASFF w przypadku niezgodności z wartości NDP stwierdzanych w urzędowej kontroli żywności. Uczestniczy w inicjowanych przez EFSA przeglądach wartości NDP zgodnie z Art. 12 i 43 Rozporządzenia (WE) 396/2005. Brał czynny udział w krajowym systemie rejestracji środków ochrony roślin i unijnym procesie zatwierdzania substancji czynnych. Reprezentuje Polskę w sieciach naukowych EFSA, Stałym Komitecie Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz oraz Grupie Ekspertów KE ds. Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych w Żywności.

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

prof. dr hab. med. Artur Mamcarz

Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletni Prodziekan II WL WUM, członek pierwszej Rady Uczelni WUM. Współzałożyciel i były Przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Kardiologii Sportowej PTK, Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia (Członek Zarządu Towarzystwa). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, Członek Rady Naukowej przy Polskiej Federacji Producentów Żywności, Konsultant ds. Kardiologii COMS, Ekspert medyczny PKOl w dziedzinie Kardiologii.

Autor licznych prac naukowych i monografii m.in. z zakresu kardiologii sportowej, farmakologii klinicznej, kardioseksuologii, medycyny stylu życia.